Reke

Reka Mileševska

Reka Mileševska nalazi se u jugozapadnom delu Srbije i desna je pritoka Lima. Njen tok je kratak, jedva 20 kilometara, ali je putovanje njenim kanjonom dugotrajno, zanimljivo, povremeno čak i rizično. Dve njene sastavnice izviru ispod 1.734 metra visokog Katunića, najvišeg vrha Jadovnika, obilaze susedni vrh Kozomor i spajaju se kod sela Milošev Do.

Reka Lim

Reka Lim je najduža reka u pograničnom delu Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Reka zvanično nastaje isticanjem iz Plavskog jezera (Crna Gora). Samo Plavsko jezero je, međutim, po svojoj prirodi protočno i njegov se tok može pratiti rekom Ljučom (sama riječ „ljuča” je deminutiv reči „ljumi” („lumi”), što na albanskom jeziku znači reka) koja se u njega uliva, do njenog nastanka spajanjem Grnčara i Vruje kod Gusinja.

Reka Uvac

Uvac je najduža pritoka Lima, najznačajnija, najlepša i vodom najbogatija reka na području opštine Sjenica. Izvire ispod severoistočnih padina planine Ozren, pod Crnim borom, na nadmorskoj visini od 1.579 metara oko 14 kilometara zapadno od Sjenice.

Nastaje od nekoliko rečica koje teku sa Ozrena prema dnu Caričinskog basena, u ataru sela Trijebine, i sastaju se u njegovom severoistočnom delu obrazujući glavni rečni tok, ukupne dužine od 119 kilometara i površine sliva od 1.340 kilometara kvadratnih.

Specijalni rezervat prirode „Uvac” je zaštićeno prirodno dobro od izuzetnog značaja. Nalazi se u jugozapadnoj Srbiji, na području opštine Nova Varoš (površine 5.525 ha) i opštine Sjenica (površine 2.018 ha), odnosno ukupno 7543 hektara. Minimalna nadmorska visina rezervata je 760 metara, a maksimalna 1.322 metara. Za prirodno dobro prve kategorije proglašen je Uredbom Vlade Srbije od 24. marta 2006. godine. Centralnu morfološku celinu rezervata predstavlja kanjonska dolina reke Uvac sa dolinama njenih pritoka, a posebnu vrednost kanjonskih delova doline čine uklješteni meandri čiji rtovi dostižu visinu od preko 100 metara.

Reka Ibar

Ibar je reka u južnom delu Srbije i istočnom delu Crne Gore. Izvire na severoistočnim, šumom obraslim obroncima planine Hajle, odnosno ispod njenog vrha Maja Dramadol (2.120 m) u zapadnom delu planinskog venca Hajle, deset kilometara uzvodno od Rožaja u Crnoj Gori. Pre nego se spoje u sam rečni tok, vode se sa padina Hajle najpre skupljaju iz tri nešto veća i više manjih izvora, praveći nakon toga glavni rečni tok. Sa ukupnom dužinom od 276 kilometara, Ibar je najduža reka koja protiče kroz celokupno područje Sandžaka

Reka Sopotnica

Reka Sopotnica nalazi se u jugozapadnom delu Srbije, na 17 kilometara od Prijepolja. Reka izvire na planini Jadovnik, na nadmorskoj visini od 1.150 metara. Odatle se strmim stenovitim padinama planine slivaju vode Sopotnice u nekoliko rečica i potočića iz kojih se dalje spušta nekoliko živopisnih vodopada dužine od preko 20 metara koji grade glavni rečni tok. Reku Sopotnicu, pritoku Lima, karakteriše velika visinska razlika između ušća (koje se nalazi na 465 metara nadmorske visine) i najvišeg izvora (1.150 m).

Izvorište Promuklica

Izvorište Promuklica nalazi se na desnoj obali klisure reke Vidrenjak, nedaleko od sela Koniče u opštini Tutin, i po svojim karakteristikama predstavlja jedinstvenu pojavu u Sandžaku i ovom delu Srbije. Samo izvorište sastoji se od dva intermitentna i jednog stalnog izvora koji su karakteristični po različitim režimima rada – povremenom isticanju i mirovanju, pri čemu voda iz vrela naglo ističe uz šum i tutnjavu da bi nakon deset minuta potpuno usahla, a izvor presušio, pa se onda (u vremenskim intervalima koji variraju od sat vremena, a nekad i duže) ponovo pojavila.